'ח-'ב םיקרפ םיטפוש רפס ךותמ המגוד


דומיל ירמוח ףדל הרזח