ףראע-לא ףראע לש ותיב

היונבה ,תרדוהמ הליווח תדמוע תואמצעהו לצרה תובוחרה תובלטצה לש תינופצה הניפב
לש יטרפה ותיב התייה הרוקמב ךא ,םקשה לש ןונזמ הב לעופ םויכ .הנבלו המודא ןבא
. " םהלשמ דחא" וב וארש ,םיוודבה לע בר םשור השע רבדה .ללפתהל ערוכו חיטשה תא שרופ היה ,יהשלכ העבגל עיגהשמ .ןטק הליפת חיטש ומע אשונ היה ,בגנב רייסמ היהשכ .תדחוימ ךרדב םהיתודשח תא רזפלו בגנב םיוודבה לש םביל תא שוכרל חילצה אוה .עבש ראבב ותרשמל בטיה ותוא ורישכה ,ןדריה-רבע לש םיוודבה םע ותורכיה דחוימבו ,רישעה ונויסינ .ןדריה-רבעב ןכו ץראב תוריכב תורשמל והונימו ומע וסייפתה םה ."דסממה" שיא ותוא םתושעב ,ןתמל םיטירבה וויק תינמואלה ותוינוציק תא .רכומ טסיצילבופו יטילופ גיהנמו ,םינומהה יניעב רוביג ,יתלשממ תורשב ןויסינ לעב ,ץראה דילי ,ליכשמ יברע :לקנב םהל אצמיי אל ולשכ םירושיכ לעב םדאש םיטירבה וניבה ,הצרא רזחשמ .הנינח לביקש דע ,םיוודבה יטבש ןיב הסחמ םש אצמו ,ןדריל טלמנ ,1920 תוערואמב התסה ןוועב םיטירבה ותוא ושפיח רשאכ .יטילופה םרבודכו לארשי-ץרא ייברע לש םיבושחה םיגיהנמה דחאכ עדונ ןאכו ,הצרא רזחו ריביסב םייובש הנחממ חורבל חילצה אוה .יסורה יבשב לפנו ,הנושארה םלועה תמחלמב יכרותה אבצב ןיצקכ תריש ,לובנטסיא תטיסרבינואב דמל ,תדבוכמ תימלשורי החפשמל דלונ ףראע-לא ףראע .םידחא םיטרפב ףראע-לא ףואע לש ותיבל המודה ,"ןמ'גרות תיב" תא הנבש ,יכמרב ןוטנא הז היה ילוא .ימלשורי יברע היה תיבה תא ןנכתש לכירדאהש רשפא .םילשוריב םידימאה םיברעה יתבב תלבוקמ התייה ,("וליח יזימ") הרוחצ ןבאב םיבוכרכו תורגסמ הטילבהש ,וז ןיעמ היינב .תולקב ררופתהל הטונה ,הריהב תימוקמ ןבא םייונבה ,םינשיה ריעה יתב עקר לע דחוימב טלובו ,ויאור ןיע תא ןיידע םישרמ אוה םויכ םג ,ריעב רתויב האנה תיבל בשחנ ותעשב .םילשורי וא םחל-תיב תוביבסמ האבוהש ("רמחא יזימ") תמדמדא ןבאב 1938-1937 תנשב הנבנ תיבה 1892.1973(-) ףראע-לא ףראע ןוירוטסיההו ירוביצה ןקסעה ,1939-1929 םינשב הפנה לשומ
תנשב .םהיקוחו םיטבשה יגהנמ תא דמול ףראע לחה תוליעי רתיב ודיקפת תא אלמל ידכ
ייברע לע וירפס תרדסב ןושארה ,"םיוודבה ןיב טפשמה" רפסב ויאצממ תא םסרפ 1933
אוה םג ססובמה ,"היטבשו עבש ראב תודלות" ,ףסונ רפס איצוה ןכמ רחאל הנש .ץראה
יגהנמ רקחל הבושח המורת םיווהמ ,עבש ראבב ובתכנש ,הלא םירפס ינש .וירקחמ לע
דובכ תאריב םירבדמו ,ויתודובעו שיאה תא םיוודבה םיכירעמ םויה דע .בגנב םיוודבה
ראבב השעש ,קוילפק םחנמ ידיב תירבעל ומגרות וירפס .והוניכש יפכ ,"ןאיפוצ ובא" לע
ףראע ךישמה ,עבש ראב תא בזעש רחאל .ףראע-לא ףראע לש וחרואכ המ ןמז עבש
רורחשה תמחלמ לע םידומעה 1,500 ןב ורפס עדונ רקיעב .םיפסונ םירפס םסרפל
. תיברע תואר תדוקנמ
ןמזה םע .ןשיה לשומה ןועמב ףראע-לא ףראע בתכ םינושארה וירפס ינש תא
רבעמ שרגמ שכר אוה .ריעב וימי תיראש תא תולבל שקיבו םיוודבה םע הבר תוהדזה שח
,בר רודיהב יונב :וילעב לע דיעמ תיבה .ותיב תא םש םיקהו ,לשומה ןועמ לומ ,שיבכל
,עבש ראבב ןפוד אצוי אוה .וישעמב ראפתהלו ושובלב רדנגתהל הטונה םדאל יוארכ
ותויהו םהה םימיה לש ריעה זכרמב ומוקימ .והנובמ תוחפ אל ,היינבה ירמוחבו ונונגסב
קר ,םרב .רוביצה ייחב שיאה תוברועמל תפסונ היאר םה ,דבלב הכומנ המוח ףקומ
תימוקמ ןבאמ ,תוטשפב םייונב םירחאה תוריקה .תחבושמ ןבאב היונב תיבה לש ותיזח
. הליגר
וחטש תא .םיטעומ וב ושענש םיינוציחה םייונישה ףאו ,בטיה רמתשה תיבה
הליבוהש תלדה תא ורגס ,םירוגמה תיב ירדח לש תוריקה תא וסרה ,ודחיא ימינפה
ותוא וכפהו ,ףראע-לא ףראע לש יטרפה םיחרואה-רדח אוה ,"ןאוויד"ל תספרמהמ
ןמ ףאש ףראע .המוק ףיסוהל תורשפא התייהו ,הינש המוקב רדח םג ללכ תיבה .ןולחל
דחמ .וינפ לע וחפט 1939-1936 תוערואמ ךא ,הפנה יניינע תא להנלו ךישמהל םתסה
ישנא םע היה וביל ,אסיג ךדיאמ .הפנב ירוביצה רדסלו טקשל יארחאה אוה היה ,אסיג
.תינידמ תואמצעל םיברעה תשירדל זא דגנתהש ,יטירבה רטשמה דגנ וקבאנש ,תויפונכה
אוה :רתסב תוירקת םייבמ היה ,ןכל םדוק הנש םירשעמ תוחפ הז קבאמ להינש ,ףראע
הרמשנ ךכו ,קזנ לכ םרגיי אלש ידכ ,חוטב קחרמב ךא ,ותיבל ךומס תוצצפ וחנויש גאד
ריעה תא שובכל תויפונכהמ ענמ אל אוה העשב הב .יטירבה לשממה ןמאנכ ותימדת
. 1938 ויתסב
ךישמה ףראע .הזע תפנל ףראע רבעוה -1939בו ,ודגנ תודשחה הארנכ ורבג לשממב
שארכ ,ראשה ןיב ,תרישו ,ןדרי ןוטלשל הדגה הרבעש רחאל םג םיירוביצה וידיקפתב
שרפ זא .םימיה תשש תמחלמ דע רלפקור ןואיזומ להנמכו תיברעה םילשורי לש ריעה
ףראע לש ותיב רכשוה ,עבש ראב תא בזעש רחאל .ותומ םוי דע הללאמרב ותיבב רגתסהו
יאבצה דקפמה עקתשה תיבב .הרטשמבו הפנה להנימב סחי ימר םישיא ירוגמל ףראע-לא
תריש ,ל"הצ ידי-לע ריעה שוביכ רחאל .-1948ב ריעב והש םיירצמ תוחוכש ןמזב ירצמה
. אבצה ידיב רתונ זאמו ,יאבצה לשממה ידרשמ תא תיבה(םקשה ןונזמ םויכ) ףראע-לא ףארע לש ותיב