HTML Page - Created by QText
:םייחמצ םינומרוה
םיכילהתה לעו ולש החימצה יכילהת לע ,חמצה ףוג ןוגרא לע חוקיפה
החימצ יתסוומ םירמוח תצובק לש התוליעפ לע ססובמ וב םילחה םייטנגופרומה
.םייחמצ םינומרוה וא
,םינילרבי'ג ,םיניסקוא ומכ ,הלאכ החימצ ירמוח לש תוצובק המכ תועודי
תויומכב תיגולויב הניחבמ םיליעפ םלוכ .ןליתאו תיסיצבא הצמוח ,םינינקוטיצ
דועב ,רביא ותואב םילעופו םירצונ םקלח םייח ילעבכ אלש םלוא ,רתויב תונטק
םיליעפ ךא ,דחא םוקמב םירצונ ,רתוי םהל המיאתמ ןומרוה הרדגההש ,םירחא
.רקיע לכ רורב וניא תורצוויה רתא םהמ המכ יבגל .רחא םוקמב
םיכילהתל םיארחא םהמ המכ .חמצב םינוש םידיקפת החימצה ירמוחל
ןוגראל םיארחא םקלח .םתוכראתהל וא םיאת תקולחל םירחא ,םיילובטמה
יכילהת תא םיעבוק םירחאש דועב ,ןתחימצ לש יסחיה רועישהו חמצב תומקרה
.תונקדזההו הרישנה ,החירפה
ןומרוה לכ לש ותוליעפ אלא דרפנב תישענ םתלועפ ןיא ,םויכ ונל עודיש לככ
.םירחאה םינומרוהה לש םתוליעפב תבלושמ


םיליעפ םה .הנושארל ולגתנש החימצה ירמוח תצובק םה םיניסקוא :ןיסקוא
ןיערג תוצמוח תזתניסב ;החימצה יכילהת לכב טעמכ הפיקע וא הרישי הרוצב
,החימצב ,ידוקדקה ןצינה ןוטלשב ,םירביא תריצי לש היצקודניאב ,םיאת תוקולחו
םיעפשומ ןכא הלא םיכילהת םא רורב אל .דועו םילע תרישנב ,תומקר תוניימתהב
םהו םירחא החימצ ירמוח לע עיפשמ ןיסקואה םא וא ,ןיסקוא ידי לע ןירשימב
.השעמל הלועפה תא םיעצבמה
( IAA רוציקב וא ) ץמוחה תצמוח לודניא ( ןיסקוא לש ידוסיה הנבמה


לע ןבורב תוססובמה תורחא תויעבט תובוכרת ידי לע םג תמרגנ ןיסקואה תוליעפ
רצונ ןיסקוא .םייטתניס םיניסקוא לש המלש תכרעמ ידי לע םגו לודניאה תצובק
ךרדו תיבוריפ-לודניאה הצמוחה ךרד ןאפוטפירטמ עבטב הארנכ
.דיהדלא-טצא-לודניא
,) IBA ( תיריטוב הצמוח לודניא : םה םייטתניסה םיניסקואב םיבושחה
.םירחאו ) ,2 ,4 D ( ץמוחה תצמוח יסקונפורולכיד ) NAA ( ץמוחה תצמוח ןלתפנ
יחמצ תליטקב ןיבו החימצ תנווכהב ןיב ,תואלקחב םיבחרנ םישומיש םלוכל
.השאב,החימצב ,אתה תקולחב הליעפה םירמוח תצובק םה םינינקוטיצה : םינינקוטיצ
,םינובלח לש הזיתניסב םיקתונמ חמצ יקלחב םירביא תמלשהב ,ידוקדוקה ןוטלשב
.דועו תומקר תונקדזה תייחדב ,תויניערג תוצמוח לש םזילובטמב
.ןירופ ונימא לירופרופ ( ןיטניק לש ידוסיה הנבמה


תרשרשה םהבש םינינקוטיצ לש תוליעפ ילעב םיבר םירמוח םיעודי ,תאז םע
םייטתניס םירמוח לש הלודג הצובק העודי .ופלחוה ינירופה סיסבה וא תידדצה
תואלקחב םיישעמ םישומיש םהמ המכל .םינינקוטיצ לש הקזח תוליעפ ילעב
.תוריפ ירומישבו
םתעפשה תא םידדומ םהבש םיעודיה .םינינקוטיצל םייגולויב םינחבמ המכ םימייק
ןצינה ןוטלשמ םיידדצ הנופא ינצינ רורחש תדימ לע ,סולאק תמקר תחימצ לע
.םינקדזמ םילעב ליפורולכה סרה תעינמ תדימ לעו ידוקדקה
יקלח ראשל םתרבעהו שרושה ידוקדקב םייאליע םיחמצב םירצונ םינינקוטיצ
םימ חתמו ,תיטומסוא הקעל השיגר םינינקוטיצ תריצי .הצעה להומב תישענ חמצה
יכילהת תא ריבסהל הלוכי וז העפות .םתריצי ענומ םישרושה תיבב ןטק
תכרעמש םיחמצב וא ,םימ תקעל םיפושחה םיחמצב םיארנה םימדקומה תונקדזהה
.העגפנ םהישרוש
.םישרוש ירסח םיחמצב םינינקוטיצה םירצונ ןכיה עודי אל


םיכילהת רפסמל םיארחאה םירמוח תצובק םה םינילרבי'ג :םינילרבי'ג
תייחד , זאלימע-הפלא תריצי ,םירביא תוניימתה ,תוכראתה ומכ םיחמצב
השורדה רוקה תנמ תא ףילחהל הלוכי תילבי'ג הצמוח .דועו ליפורולכ תוקרפתה
.החירפל תוניימתהל
:ןמקלדכ אוה ןילרבי'גה לש ידוסיה הנבמה
זרוא יחמצ לע התוחתפתה רשא Gibberella היירטפה םש לע םיארקנ םינילרבי'גה
הכ דע וקדבנש םייאליעה םיחמצה לכב ואצמנ םינילרב'ג .םתוכראתהל המרג
םיבר ךא חמצ לכב םייוצמ םינילרבי'גה לכ אל .םידוריה םיחמצה תיברמבו
םינילרבי'גה תא םיליכמ םיחמצהמ
הרושק הרוצב חמצב אצמיהל םילוכי םינילרבי'גה GA,7 GA,4 GA,3 GA1.
הובג םזוכיר ךא ,חמצה ירביא לכב םייוצמ םה .תיצמוח הליעפ הרוצבו תילרטינ
.םיערזב דוחימב
לע םתעפשה תדימ לע ססובמ םינילרבי'ג לש רתויב בוטה יגולויבה ןחבמה
.םייסננ םיחמצ ינזב לועבגה תוכראתה
םילובי תלשבהו החירפ תמדקה ,החימצ זוריזב בושח ילכלכ דיקפת םינילרבי'גל
.םילודגו םידיחא תוריפ תריציבועדמה םלוע הידפולקצניא :ךותמ
רצינש לאומש :ךרוע
עבטה יעדמל רודמ 'ח ךרכ
עבטה יעדמ -סיליג ףסוי 'פורפ
1988 בירעמ תירפס תאצוהLast updated: October 29, 1999