.'ח תותיכל םעפהו ,"םי לא םי" ילויט לש תרוסמה השדוח הנשה
.תרניכה לא ןוכיתה םיהמ ,הגהנהה לש 'ח תבכש יכינח לכ ודעצ ,חספה תשפוח ךלהמב
.לויטה לכ ךשמ ורמש וילע ,ןוכיתה םיה ימיממ קובקב אלמל ,דודג לכ וגאד לויטה תליחתב
.תרניכל ןוכיתה םיה ימ תכיפש לש יתרוסמה סקטה ךרענ ,לויטה לש ומויסב
 
 
! 1998 םי לא םימ לויט
 
 
 
 ר"ינש טבש לש 'ח יכירדמ תווצ
לויטה לש ןורחאה ברעב שאה סקט

יתגהנהה הכרדהה זכר - סומע ,הגהנהה זכרמ - ןרע
תרניכב סקטה תעב יתגהנהה בלכה - וקימו

לויטה לש םינלהנמה תווצ

תרניכה תדג לע סקטב םיפוצ
! 1999 "םי לא םי" לויטב שגפינ