.הגהנהבו טבשב תיתנשה תוליעפל אישו םוכיס םיכינחה רובע הווהמ ץיקה הנחמ
 
ךינח לכ לש שגפמהו הנחמב הפינעה תיאנחמהו תיתרבחה ,תיפוצה תוליעפה
 
.הנחמה תיווחמ קלח ווהי םירחא םיטבשמ םיכינח תואמ םע ותצובק תרגסמב
 
.ןשיה א"ת הפיח שיבכל ךומס - רפוע רעיב ץיקה הנחמ ךרעי הנשה
 
 
:הנחמה יכיראת
 
30.6.98 :יתגהנה ץולח
 
3.7.98 :םיטבש ץולח
 
6-10.7.98 :םימי 5 ,'ח - 'ו הנחמ
 
7-10.7.98 :םימי 4 ,'ה - 'ד הנחמ
 
 
:הנחמב תוליעפ
 
:םיאבה םיאשונב תנווגמו הבר תוליעפב ךינחה ףתתשי ץיקה הנחמ תרגסמב
 
תיאנחמ תיפוצ תוליעפ  
 
תודרשהו עבט תוליעפ  
 
הפינע תיתרבח תוליעפ  
 
רעיה רוזיאב םילויטו תוחיג  
 
.הנחמה לכ ךרואל ינשה טוח הווהתש תיכוניח תיכרע תוליעפ ,ןבומכו  
 
.תיתגהנה תוליעפו תיטבש תוליעפ ,תונטק תוצובק לש תרגסמב ךרעית תוליעפה
 
םיכירדמ ידי לע ולעפויש םייתגהנה הלעפה יזכרמ םיכינחה תושרל ודמעי ,ןכ ומכ
 
.םיידוחייה תוליעפה יאשונב וחמתהש
 
.תיתעונת-תיתגהנה הנווכהו חוקיפ תחת תאצמנ תוליעפה תינכות לכ
 
ההובג המרב דומעיש חלצומ ץיק הנחמ חיטבהל תנמ לע לכה השוע םורד תגהנה
 
.ןכותה תניחבמ ןהו ןוגראה תניחבמ ןה
 
 
:האופר
 
.סנלובמאו תוחא ,אפור ,םישבוח :ללוכה יאופר תווצ ףרטצמ הנחמל .1
 
.םתואירב לע רומשל גאדיו הנחמה יכינח תא שמשי הז תווצ .2
 
.רתויב בורקה םילוחה תיבל םוריח הרקמב הנפיו הנחמה ןמז לכ ראשי סנלובמאה .3
 
 
 
:ןוחטב
 
03-6303666 :הממיב תועש 24 תופוחד תועדוהל חותפ היהי יתעונת דקומ
 
תואירבה דרשמ ,לארשי תרטשמ ,ל"הצ) םימרוגה לכ ידי לע רשוא הנחמה  
 
.ךוניחה דרשמו 
 
ההשיו הנחמב ןוחטבה אשונ תא זכרי רשא ךמסומ ןוחטב ןיצק ההשי הנחמב  
 
.רעיב הנחמה ןמז לכ 
 
.םישומחו םינמוימ םיחטבאמ ידי לע חטבואמ הנחמה  
 
:ןוזמ
 
.עיבשמו ןיזמ טירפת והז - הגהנהה זכרמו םונוקא ידי לע ןכוה ןוזמה טירפת  
 
.ןושארה םויה לש םיירהצהו רקובה תחוראל ןוזמב דייטצהל םיכינחה לכ לע  
 
.תואירבה דרשמ ידי לע רשוא אלש ןוזמ הנחמל סינכהל ןיא  
 
.הנחמה תדקפמ תוירחאב ןה תוחוראה לכ