.תויתגהנה תויוליעפ ןווגמל ('ט) סרוקה תבכש התכז הנשה
   
.הנומיד רוזיאב יתגהנה סרוק תחיתפ לויט ךרענ הנשה תליחתב
   
,םיכינחה ושכר וב "רגתא עסמ"ל הבכשה יכינח ואצי ,חספב
   
.תימצע הלעפהו טווינ ,הכרדה תויונמוימ ,סרוקה תינכותמ קלחכ
   
וב יתגהנהה תוישימחה סרוקל הבכשה יכינח ואצי ,ומוכיסכו ךילהתל ךשמהכ 
.הנשה ונקסע םהב סרוקה יאשונ לכ לע תונווגמ תויוליעפ לש םימי 5 ורבעי
   
םיכירדמ וריבעי סרוקה תאו 20-24.7.98 םיכיראתה ןיב םחנמ רפכב ךרעי סרוקה 
.הגהנהה יטבש לכ ירבח םיריכב
  
 ! הז רתאב בורקב - סרוקהמ תונומת