.םורדה יפוצל ןושארה יללכה סוניכה ש"בב "םינבל די" תיבב םייקתה ,7.6.98 ,א םויב
 
ןויד תוצובקב ונדש ,םירגוב םיפוצו תורגוב תובכש ירבח 100 -מ הלעמל ופתתשה סוניכב
.ץיקה הנחמב תורחתל תועגונה הטלחהה תועצהב
 
.תועבצה וכרעו תועצהב הרצקב ונד הבש האילמ המייקתה ןוידה תוצובק רחאל
 
:םכינפל סוניכה תואצות
 
:םיאבה םייונישה ךות ,הליגרה תנוכתמב םייקתת תורחתה
 
אשונ רשאכ ,הכרדההו תוחיטבה אשונ טופישל ודמעי ץיקה הנחמב תורחתב .א
שומיש ,תיטבש תוליעפ ,תוליעפב תויתריצי :אמגודל .םיסרפ רפסמל לצופמ הכרדהה
'וכו תוליעפב יטבשה אשונה יוטיב ,יכוניח ילככ תויפוצב
 
תובכשה ירבח ןיב הריוואה רופיש לע שגד םשוי הנחמהו יטבשה ץולחה ימי ךלהמב .ב
,המוזיה תיתגהנהה תוליעפה .םיפתושמ םיעצבמו תויוליעפ תועצמאב תאזו ,תורגובה
רדגב איה םיטבשה תמזויב תיטבש-ןיב תוליעפ תכירעו הבוח - הב תופתתשהה
.הצלמה
 
העפשהה זוחאו טופיש םוחת לכל הגהנהה תווצ ידי לע םירורב םינוירטירק ורדגוי .ג
תורגובה תובכשה ירבח .שארמ ומסרופי ולא .יללכה ןויצה לע ןוירטירק לכ לש
.ולא םינוירטירקל תועצה חולשל םינמזומ
 
הקינכטבו יפלק תועצמאב תורגובה תובכשה ירבח ידי לע וטפשיי הינבה תוירוגטק .ד
,תוחיטב ,הכרדה :ןוגכ) תויעוצקמה תוירוגטקה וליאו ,הגהנהה תווצ ידי לע שבוגתש
.הנחמב יעוצקמה תווצהו הגהנהה תווצ ידי לע וטפשיי ('וכו ןויקנ
 
לש ןורחא ינפלה םויב תויפלקב העבצהה תא וכרעי תורגובה תובכשה ירבח .ה
.הנחמה
 
הגהנהה לכות םללגבש תולטמ עוציב יא / היואר יתלב תוגהנתה לש םירקמ ורדגוי .ו
.רחא וא הז טבשל ןתינה דוקינמ דירוהל