.'ט תבכשל בכרומו ידוחיי לויט חספ דעומה לוחב םיכרוע ונאש היינשה הנשה וז
 
 .תוברועמ טווינ תווחאל םיקלוחמו למרכה רוזיאב םיצבקתמ הגהנהב םיטבשה לכ יכינח
 תרומש יבחרב םש יא לויטה לש םייזכרמה םינוינחה תשולשמ דחא לא הווחא לכ תחלשנ לויטה תליחתב
,ברעה דע עיגהל םיכירצ םה וילא אבה הלילה ןוינח לש .צ.נה תא הווחא לכ תלבקמ ,רקוב ידימ .למרכה
 דיקפתל םינוימ רבעש ,ךירדמ דומצ הווחא לכלש ןבומכ) .םמצע תוחוכב רדתסהל םהילע ,עגר ותואמו
(.הווחאה ןוחטב לע חיגשהלו ,טווינב םיכינחל רוזעל - ודיקפתו לויטה תארקל דעומ דועבמ רשכוהו
תולעפהב הצובקה תלעפה ,יווה חותיפ :תונוש תומישמ אלמל וילעו ,דיקפת ךינח לכ לבקמ ,לויט םוי לכב
.'וכו דועית ,תוירוטסה תולעפה ,עבט
 
המישמל ורשכוהש ,רגוב תווצ ישנאו ג"בכש ירבח תורשע תרזעב םיחטבומ לויטה תחלצהו םיכינחה ןוחטב
.היעב לכ רותפל םיכורעו
וטטוש םיפסונ יוניפ יבכרו פי'ג ,םידיקפתה ילעב לכ ןיב םאית יזכרמ ל"מח ,רשק רישכמב הדייוצ הווחא לכ
 .תווחאה ןיב תעה לכ ורייס םיחטבאמו םישבוחו למרכב םויה לכ ךשמ
 .םיטבשב תורגובה תובכשה ירבחכ םתוליעפ תארקל םיכינחל תיתועמשמ המורת םרת "רגתא" לויט
 
 
 
! למרכב 1998 רגתא לויט
 
... שגרמ םייפנכ רדסמב ,ומויס םע ,לויטה תווצלו םיכינחל הקנעוהש לויטה תכיס
 
 
 הנכהה עסמ תעב לויטה לש םיכירדמה תווצמ קלח
 
טווינה לש .צ.נה דחאב הווחא
 
,םייפנכה רדסמ תעב סרוקה יפנכ תא לבקמ ךינח 
.לויטה לש ןורחאה ברעב ךרענש
 
הנכהה תעב ,ןולקשאב טבשה תזכרמ ,דבליז העונ
 
ישארה ןלהנמה - ביבאו ,ל"מחה תווצ - רומו לכימ
 ! 1999 רגתא לויטב שגפינ