.תורגובה תובכשה ירבחל םייתעונתה םילויטה הכונחב םיכרענ הנש ידימ
 
  .רתוי דחוימ ,הנוש היהי ונלש לויטהש ,םורד תגהנהב טלחוה ,הנשה
םייתסה םוי לכש ךכ וננכות םילולסמה ,רמולכ ."בגנה תוברעב דדונ עסמ" ךורעל ונטלחה
 .תרחמל םויה לש לולסמל האיציה תדוקנב
 
 .רבדמה לש הוולשל םירבחתמ ,היצזיליוויצהמ םיקתונמ ,ונל ונלייט ךכו
 
 
בגנה תוברעב דדונ עסמ
1997 תורגובה תובכשל הכונח לויט
 
ךורד תסרפ עקר לע תובוחר ר"ינש ג"בכש
 עיבגב םיכוז ,רמוע ג"בכש לש לסרודכה תצובק
רזלג ןרע ,הגהנהה זכרמ ידימ יתגהנהה לסרודכה רינרוט

תדבע ריעה עקר לע םיטבש תוזכרמ ,ירפועו לטיבא ,העונ
בקע ןיעב םימל םיצפוק

רקוב הדש דיל הארמהה לולסמ לע לויטה םויסב ,רתימ ג"בכש
המיעט רקוב תחורא םיניכמ רמוע ג"בכש
רמועמ לט "הקופ" ידע םע דחיב ,רתאה רצוי ,ינבא יליע
! 1998  יתגהנהה הכונח לויטב שגפנ