לארשיב םיירבעה םיפוצה תורדתסה לש רתאה
http://www.israel.scout.net

   רמוע יפוצ "רבדמב" טבש לש רתאה 
http://www.edu-negev.gov.il/bmidbar
תימלועה העונתה דסיימ - לוואפ ןדאב לש רתאה
http://www.pinetreeweb.com/B-P.htm