! םורד תגהנהב םח ץיק  

,םורדה יפוצל ןושארה יללכה סוניכה 

יתגהנהה תוישימחה סרוקו ץיקה הנחמ

  
רושבב הטיש ץע 
הכרדהה תווצל רזע רמוח 

:ילאוטריוה זכרמב שדח 

! ותווצלו ד"גשארל רזע תרבוח

 
תדבע ןיע 
,תורדתסהה לש םירתאל םירושיק 

...דועו ,תימלועה העונתה

 
םינורהס ןיעב לעי
? ונתוא גישהל ןתינ ךיא 

? םימקוממ ללכב ונחנא הפיא

 
בגנב החירפ