07-6441541 , 6410186  :ןופלט 'סמ
(09:00 - 13:00 תועשה ויב םירשקתמה תוינפל הנוע הריכזמ)
 
07-6441696 :סקפ
 
tzofimd@edu-negev.gov.il :ינורטקלא ראוד
 
 ,הפצימ ס"יב לומ ,ש"בב יולה הדוהי 'חר דיל םימקוממ ,םורדה יפוצל תירוזיאה הגהנהה ידרשמ
.הינחה שרגמ ךותב
 
 
רבכעה תועצמאב הילע שיקהל אנ ,תלדגומה הפמב היפצל