íééúâäðä úåìéòô éæëøîá úåôúúùäì äù÷á ñôåè
 
 
 
'ã / 'ä / 'å / 'æ / 'ç :äáëù ______________ :ãåãâä íù ___________ :èáùä íù
 
 
 
______________________ : úåìéòôä æëøî íù
 
 
 
____________________ :úøòåùî íéëéðç úåîë
 
 
 
_______ :äòù ___ / 7 / 98 :êéøàú :äðåùàø úåôéãò
 
_______ :äòù ___ / 7 / 98 :êéøàú :äéðù úåôéãò
 
_______ :äòù ___ / 7 / 98 :êéøàú :úéùéìù úåôéãò
 
______________________________________________________________________________
 
 
______________________ : úåìéòôä æëøî íù
 
 
 
____________________ :úøòåùî íéëéðç úåîë
 
 
 
_______ :äòù ___ / 7 / 98 :êéøàú :äðåùàø úåôéãò
 
_______ :äòù ___ / 7 / 98 :êéøàú :äéðù úåôéãò
 
_______ :äòù ___ / 7 / 98 :êéøàú :úéùéìù úåôéãò

:ãåîòä øôñî ìò ù÷ä àðà ,øéùé øáòî êøåöì
 
.22 - 21 - 20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2
 
41 - 40 - 39 - 38 - 37 - 36 - 35 - 34 - 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 23