:íéðééðòä ïëåú
  
   øéùé øáòî øùôàîä øáã ,íéãåîòä éøôñî ìë íéòéôåî ,úéìàåèøéåä úøáåçä ìù ãåîò úéúçú ìëá
.ãåîòì ãåîòî
.2 'ñî ãåîò ìò ù÷ä àðà ,äæ ãåîòì øåæçì úðî ìò
  
3 

4 
4 
4 
4 
4 
5 
6 

7 
8 
10 
11 

13 
13 
13 
14 
14 
15 
16 
23 

24 

25 
27 
29 
34 
36 
 40  

äîã÷ä 

úååöì äðëää êéìäú 
úåéôéö 
äéöáéèåî 
úåéöìåîéñ 
úåçéèá 
úåéãîéî áø 
÷ååéùå íåñøô 

õé÷ êøòî 
úåéôéö íåàéú 
íéëéðç úåáøåòî 
íéëéðç úåãòåå 

õé÷ äðçî êøòî 
? õé÷ä äðçî úà ãçééî äî 
äðçîì úåìéòô úéðëåú úééðáì íéðåéøèéø÷ 
úåéúâäðää úåøèîä 
äðçîì úåøèî úáöä 
äðçîä æ"åì úééðá ïôåà 
äéâåìåñôè 
úåéôåö ,äðçîá úåìéòôä 

ãé÷ôú íåéñ 

úåéöàåèéñ :íéçôñð 
úåçéèá úåàøåä          
  úåðìîò          
éôåö ìåùéá          
íééôåö íéð÷úî          
äìéì úåìéòô