:õé÷ äðçî êøòî
 
éúåëéàå éúåòîùî ,éúéååç ïëà äéäé äðçîäù éãëáå éãîì êåøà õé÷ä äðçîù äãáåòä øåàì
.äãéô÷á ïúåà ïðëúìå êøòäì åðéìò
 
?õé÷ä äðçî úà ãçééî äî
 
.òáèä ìà äàéöé
 
.úéáéñðèðéà úåìéòô
 
.êåøà úåìéòô êùî
 
.íéøåääå úéáäî ÷åçéø
 
.äéöæéìéååéöäî ÷åúéð
 
.úéòöîà éúìá úåñðúä
 
.íééòáè õçì éáöî
 
ïôåàá ïúåà ìöðì éãë ïä êøòîä úééðá úòá ñçééúäì åðéìò åìà íéãçåéî íéðééôàîì
 
.íéàðúì åîéàúäì éãëá ïäå øúåéá áåèä
 
:õé÷ä äðçîì úåìéòô úéðëåú úééðáì íéðåéøèéø÷
 
.äðçîì úåøèîì úåìéòôä úîàúä
 
.úéëøò úéëåðéç úåìéòô
 
.éúåòîùî ïëåú úåìòá úåìåòô
 
.øçáðä àùåðì úåìåòôä úîàúä
 
.òáèá ùåîéùì úåìåòôä úîàúä
 
.íéëéðçä éôåàìå ìéâì äîàúä
 
.(éãéî ñåîò àì êà éáéñðèðéà) éðåéâä úåìéòô ñîåò
 
.íåéä úåòùì äîàúä
 
.úåìéòôá ïååéâ
 
.íéðåù úåìåòô éâåñå úåîå÷î ,íéòöîàá ùåîéù - úåéãîéî áø
 
.íéëéðçä úåáøåòîì éåèéá
 
.äâäðä ,èáù ,ãåãâ ,äöåá÷á úåìåòô - úøâñîá ïååéâ
 

:ãåîòä øôñî ìò ù÷ä àðà ,øéùé øáòî êøåöì
 
.22 - 21 - 20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2
 
41 - 40 - 39 - 38 - 37 - 36 - 35 - 34 - 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 23