.éîöò äðçîáå äðçîä éðôì áøòì úåéøçà - úåìéòô éáøò úãòå
 
. äðçîä ïîæáå éðôì íéøçà íéãåãâ íò úåìéòô ïåâøéàì úéàøçà - õåç éøù÷ úãòå
 
.äðçîä úà ãòúì úéàøçà - ãåòéú úãòå
 
éô ìò úåãòåå äîë áéëøäì ïúéð) .òåöéáå ïåðëú ,éãåãâä äðáîì úéàøçà - úåàðçî úãòå
.(íéðåùä íéðáîä
 
úåçðäì íëéìò .íéëéøãîä úååöáå ã"âùàøä êá ø÷éòá äéåìú äãòåä úçìöä ! øåëæ - íåéñìå
! äãòåå äãòå ìë úååììå
 

:ãåîòä øôñî ìò ù÷ä àðà ,øéùé øáòî êøåöì
 
.22 - 21 - 20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2
 
41 - 40 - 39 - 38 - 37 - 36 - 35 - 34 - 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 23