:íéëéðç úåáøåòî
 
,úåâéäðî çåúéô ïåâë úåáø úåøèî âéùäì ïúéð åúøæòá øùà éòöîà àéä íéëéðçä úåáøåòî
úåáøåòîá .ãåòå äðçîä úàø÷ì çúîä úàìòä ,äöåá÷ä ùåáéâå ÷åæéç ,úåéøçà ,äîæåé
íéååäî åúàø÷ì êéìäúäå õé÷ä äðçî íìåà äðùä ìë êøåàì "íéôðôðî" åðà íéëéðçä
úøéçá áìùî øáë áøòì ïúéð íéëéðçä úà . äùòîì äëìä úàæ íùééì íâ äáåè úåðîãæä
õéîçäì àìå úåìéòôá äæ ïô ùéâãäì áåùç .ïîöò äðçîá úåéåìéòô úøáòäå ïåðëúì ãòå àùåðä
.úåðîãæää úà
 
:íéëéðç úåáøåòî - àùåðá úååö úáéùé
 
.åéëéðç éîøì åáúëù áúëî úååöì àéø÷ð . à
 
.õé÷ä êéìäúá íéëéðçä úà áøòì ïúéð ãöéë úååöä íò áåùçð .á
 
: íéùâã
 
.åîöò äðçîáå éðôì ãåãâá äùòðù øáã ìëá èòîë íéáøåòî úåéäì íéìåëé íéëéðçä . 1
 
.íéëéðçä éôåàå ìéâì äúåà íéàúäìå íéëéðçä úåáøåòîá úåéúâøãä øåöéì áåùç .2
 
.úåðìáñ äáøäå äééçðä ,äøæò íéëéøãîä åðúéàî úùøåã íéëéðçä úåáøåòî . 3
 
íäì úúì éðù ãöîå íéðéëî íéëéðçäù úåìéòô ìëá áøåòî úåéäì ãçà ãöî êéøö êéøãîä .4
.ãáì úåòèìå ãáì úåðáì ,ãáì áåùçì

:ãåîòä øôñî ìò ù÷ä àðà ,øéùé øáòî êøåöì
 
.22 - 21 - 20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2
 
41 - 40 - 39 - 38 - 37 - 36 - 35 - 34 - 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 23