:הספדה תוארוה
 
ךל הסיפדמ תספדמה ,תרבוחה לש םידומעה תא סיפדהל הסנמ התא םאש חינהל ריבס
ןורתיפה תועצמאב תרתפנ איה בורלו תרכומ היעב יהוז .הכופה הרוצב תירבעה תא
.הפ םיעיצמ ונאש
 דבעמב ץבוקה תא חתפ ,word-ה ץבוק תא דרוה ,היעבה תא תרתפ אל תאז לכב םא
.ספדה זאו ,םילילמתה
 
 
:בלש ירחא בלש ,הספדהה תוארוה
 
ךותמו ("תוינכות"ו "םיכמסמ"ל תחתמ) "תורדגה" תורשפאב רחב  טירפתמ .1
."הרקבה חול" תורשפאב רחב תורדגהה טירפת
 לע הלופכ השקה תועצמאב רוחבל ךיילע ובש ,הרקבה חול ןולח ךל חתפי .2
  (בשחמל בשחממ םינוש הרקבה חולב םיעיפומה םינולמסה ,בל ומיש) .רויא האר - "תירבע" תורשפאה
 
 
KKKKKKKKK
 
 
 
  .אבה ןולחה ךל עיפומ ,"תירבע" -ה ןולח תא תחתפש רחאל .3
 ןבלה עובירהמ "יו" -ה ןמיס תא קוחמל הז ,תושעל ךיילעש לכ
.רושיא לע ץוחללו
 
 
 ךיילעש ןעטש הרהזא ןולח ךל ץפק ,"רושיא" לע תצחלש רחאל :ןורחאה בלשל - תעכו .4
העדוההמ ומלעתהו רושיא לע וצחל .םיילענ הזיאו ליעפהל הזיא .בשחמה תא שדחמ ליעפהל
(םתישע קרש תולועפה לכ לוטיבל םורגת שדחמ בשחמה תלעפה - בל ומיש) .תויטנגלאב
 
 
   KKKKKKKKK
 
 
! סיפדהל הז תושעל רתונש המ לכ תעכ .5
 
.הגהנהה תווצ ,החלצהב