! הכרדהה זכרמב שדח
 
 ץיקה הנחמ תארקל ותווצלו ד"גשארל תרבוח
 ןויעל תרבוחה לע ץחל
 
! ןאכ ץחל (! דבלב 24 - 2 'מע) תרבוחה לש word ץבוק תרימשל 
 ! ןאכ ץחל ,ךופה ךל הסיפדמ תספדמהו ,תרבוחה ךותמ םידומע סיפדהל ןיינועמ התא םא