1998 ראורבפב 5 ךיראתמ אוה ךלש רקבמה רפסמ :ךתעידיל


םולש

םילארשיה שופיחה יעונמב ,לחה טנרטניאב םיירשפאה שופיחה יעונמ תיברמ תא ונזכיר הז דומעב
(שקובמה ךרעה תא אוצמלו תילגאל דימ םגרתל םתורשפאב) תירבעב םיכרע שיקהל ןתינ םהבש
.שופיח יכרד ןווגמב ךרע אוצמלו םינוש םיכתח עצבל םילגוסמה םייטנרטניאה שופיחה יעונמב הלכו


תכרבב
םימיענ שופיחו השילנ
דומעה רצוי-ירורד לאוג
םורד בושקת תווצו

תמלתשמ תונלבסה לבא- תויטיאב הלעי ףדה הנושארה םעפב !רוכז


הז ףד לש תילגנאה הסריגל

םילארשיה שופיחה יעונמב רחב
(בהז יפדו םינופלט רפס ללוכ)

WebCrawler Yahoo Alta Vista Lycos Excite InfoSeek Ultra
InfoSeek MetaCrawler MetaSearch Starting Point Savvy Search
Link Star Open Text Galaxy Find-It Internet White Pages
Internt Yellow Pages ComFind Business Directory Apollo Advertising


Back to Top
WebCrawler Search
Search the web and show for results

רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

YAHOO SEARCH
  options  help
רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

Alta Vista Search
Search and Display the Results
רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

Lycos Search

for:

רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

Excite Search
What:
Where: [Help]
[Add URL]
רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

INFOSEEK ULTRA

Search the Web for:
   
Tip: To search for phrases, surround the words with quotation marks.
Example: baseball "Hall of Fame"
רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

INFOSEEK GUIDE
Search for information about:
in
רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

MetaCrawler Search MetaCrawler Searching
Search for:
as a Phrase   All of these words   Any of these words
רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

Metasearch
--

World Wide Web

New! Put commas between word groups to treat them as phrases.

hits

Find matches containing   This phrase  All of these words  Any of these words

Match   Only as complete words  Within other words also

Output:   Verbose  Standard  Terse


--

Software

hits

Find matches containing   This phrase  All of these words  Any of these words

Category of files:


--

Dictionaries and Thesauruses

רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

Starting Point

Search for:
רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

Savvy Search
Keyword query: help!
Retrieve results from each search engine.

רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזחMichael Andreas's Internet Search
Search the Net:
Combine with any field below to perform the most accurate search on the Internet.
Company Person Category
City State Country
רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

Open Text Web Index

רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

Galaxy Search Search Galaxy Pages

Search for: Need Help?
Match any search term, or all search terms.

Search the Web - for each document:

Search all text within
Search title text only, or link text only.

Also search Galaxy Pages Gopher Titles Telnet Resources

רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

Find-It Search
Find-It! lets you find what you're looking for, no matter what it is! Enter your search request in the space provided and click on the Find-It! button. Need more options? Click on the "Advanced search" link for the search type you want.
SEARCH THROUGH SEARCH FOR ACTION
World Wide Web keyword
(AltaVista)
 searchwords appear anywhere on a page

Advanced search
phrase
(OpenText)
 searchwords appear in this order

Advanced search
directory
(Yahoo)
 searchwords appear in a page's summary

Advanced search
Software Libraries
(Shareware.com)
 searchwords (optional 2nd word)  category

Advanced search
Usenet Newsgroups
(DejaNews)
 searchwords appear anywhere in a message

Advanced search
People
(IAF)
  first name   last name

Advanced search
רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

Internet White Pages


Like the paper version, these online white pages provide listings for individuals, but you get an e-mail address instead of a phone number.

To select a People Site Sampler, click on one of the names to the left of the window.

200 chats a week powered by EZ Talk, a new Java based IRC chat applet.


Infospace header
Last: First:
City: State:
Click on this icon to tear-off the current Site Sampler and save it to your desktop. This feature works best in Netscape Navigator 3.0 Download Navigator 3.0 now.

People: People If you can't find someone's e-mail address with these services, he or she probably doesn't have one.

Communities Come together on the Internet through these community building sites.

רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

Type keywords in the box below to search the Web!
They can be partial site names, URLs, or words from a description.
The more keywords you supply, the more relevant the search results will be.

רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

ComFind Business Directory
STEP ONE: Enter Business Category
(Hint: Enter one word to get a list of categories containing that word.)
רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

Apollo Advertising
Global search
Category  
Location   
Keywords
And Or

רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

All-in-One Search Page

SuperSearch

search.com

What's New Too!

The Harvest Information Discovery and Access System

Whole Internet Catalog

GNN Select Home Page

רחא שופיח עונמ תריחבל-שופיחה יעונמ תמישרל רוזח

ירורד לאוג :י"ע עצוב הז דומע
עונלוקבו תרושקתב הרבגהה זכרמ תרושקת תויגולונכטל ץעוי
עבש ראב להוק ש"ע תויונמואל ןוכית
םורדה זוחמ טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ - בושקתה יכירדמ זכר
[drorygoel@netmedia.co.il] goeldror@shani.co.il] [gdrory@edu-negev.gov.il]
This page was created by

DRORY GOEL

MASS COMMUNICATION ADVISOR
EXPERT IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY and TELEVISION
MANAGER of the MASS COMMUNICATION Dep.
"KOHL"HIGH SCHOOL OF ARTS MEKIF VAV p.o.b. 825 BEER-SHEVA


--- This page was last updated MARCH 5 1997 ---


BACK TO THE TOP OF THIS PAGE

Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !
Best viewed with INTERNET EXPLORER 3.0

Goel Drory's data base